Integritetspolicy

Vilka vi är

https://www.ostraharg.se ägs pri­vat av Ben­ny Nils­son och admi­ni­stre­ras av den­sam­me. Alla åsik­ter är helt pri­va­ta och har ing­en som helst kopp­ling till övri­ga boen­de i Öst­ra Harg. Sidan finns till utan kom­mer­si­el­la skäl och är enbart till för att spri­da posi­tiv infor­ma­tion om orten, kul­tur, mil­jö och djurliv. 

Orts­nam­net Öst­ra Harg är inte varu­mär­kes­skyd­dat. Inne­hål­let på sidor­na redi­ge­ras, bear­be­tas och pub­li­ce­ras enbart av domänä­ga­ren, inga and­ra, och används inte i kom­mer­si­el­la eller poli­tis­ka syften. 

Bil­der från sidor­na får inte använ­das utan till­stånd. Cite­ra gär­na från sidan men ange källan.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser och tweets

Artik­lar eller tweets på den­na webb­plats kan inne­hål­la inbäd­dat inne­håll (exem­pel­vis vide­oklipp, bil­der, artik­lar o.s.v.). Inbäd­dat inne­håll från and­ra webb­plat­ser beter sig pre­cis på sam­ma sätt som om besö­ka­ren har besökt den and­ra webb­plat­sen. Åsik­ter­na i län­kar, tweets och citat står för avsän­dar­na själva. 

Kontaktinformation

På var­je sida finns en mail­knapp längst ned.