Hitta till Östra Harg

Det är enkelt att hitta till Östra Harg. Följ skyltarna!

Kom­mer du från Lin­kö­pings cent­rum kör du mot Ekäng­en och direkt efter Gärstad åter­vin­nings­sta­tion sväng­er du höger vid skyl­ten som anger Öst­ra Harg. Där­ef­ter kan du föl­ja skyl­tar­na. Se film! Du kan ock­så  pas­sa på att köra via Ekäng­en istäl­let. Det är en  myc­ket vac­ker väg­sträc­ka med vid­un­der­lig utsikt över Rox­en vid Tuna Kungs­gård. Välj där­för den­na väg oav­sett års­tid. Stan­na gär­na vid gam­la Rox­tu­naan­stal­ten och besök natursti­gen där.

Kom­mer du norr­i­från sväng­er du av från motor­vä­gen i Nors­holm mot Ling­hem. Efter Ling­hem (pre­cis vid via­duk­ten under järn­vä­gen) föl­jer du skyl­ten som visar Öst­ra Harg in till höger. Efter att du kört under motor­vä­gen pekar skyl­ten till vänster.

 

Vack­ras­te vägen från Öst­ra Harg in till Lin­kö­ping via Teg­ne­by, Skälv och Gärstad.

Det tar ca 15 minu­ter med bil (inga röd­ljus!) och 45 minu­ter med cykel in till cen­tra­la Lin­kö­ping. Näs­tan ing­en tra­fik för­rän man kom­mer fram till Ekängs­vä­gen. Där­i­från in till city tar näs­tan lika lång tid som vägen till Öst­ra Harg.

Öst­ra Harg hör till kate­go­rin “små­or­ter” i kom­mu­nens över­sikts­pla­ner: “Orter där det i fle­ra fall finns förutsättningar för var­sam bebyg­gel­se­kom­plet­te­ring med stor hänsyn till kul­tur­hi­sto­ris­ka värden. Ny bebyg­gel­se i anslut­ning till kulturmiljöer kan, genom att det ger kon­ti­nu­i­tet, bidra till att stärka kulturmiljön.”

Käl­la: 

Översiktsplan för lands­byg­den och småorterna 2014, Lin­kö­pings Kommun