Kultur, natur och verksamheter i Östra Harg.

Kultur, upplevelser, företag och kommunikationer i Östra Harg.

Det är ing­en tve­kan om att det är ett kul­tur­land­skap som omger Öst­ra Harg. Här finns mäng­der av regi­stre­ra­de forn­fynd och gott om sten­sträng­ar som säkert är resul­ta­tet av tusen­å­rig kul­ti­ve­ring av den gam­la sjöbotten.

Öst­ra Hargs kyr­ka är intres­sant. Med en grund från 1100-talet för­står man att det är en gam­mal bosätt­ning med röt­ter kanske tusen­tals år till­ba­ka. Så gör ett gär­na ett besök i kykan och stu­de­ra de vack­ra tak­mål­ning­ar­na med fina bil­der av lamm.