Väder | Miljö

Vinteris på Roxen

Är det soligare i Östra Harg?

Pilo­ter vitt­nar om att det ofta är mind­re moln över Rox­en vid över­flyg­ning. En mulen dag spric­ker gär­na moln­täc­ket upp över Rox­en och “kust­lin­jen”. Ett mikrokli­mat som heta som­mar­da­gar är soli­ga­re och lite sva­la­re än inne i cen­tra­la Lin­kö­ping. Sant eller falskt? Veten­ska­pen kan kanske avgöra.

Skördetid östra Harg

Fakta och verklighet om väder och miljö

På den­na sida föl­jer vi som äger och dri­ver den helt pri­va­ta domä­nen ostraharg.se väder‑, klimat‑, ener­gi- och mil­jö­de­bat­ten med sans, fak­ta och logik. Med påläst grund­kun­skap om jor­dens resur­ser anser vi, åter igen helt pri­vat, att vi för­med­lar en rea­lis­tisk och san­sad bild av väder- och kli­mat­lä­get i Öst­ra Harg och glo­balt. Genom att för­med­la fak­ta i des­sa frå­gor ska­pas en grund för sunt för­nuft och fram­tids­tro. Besök nedan­stå­en­de sidor för faktakoll:

Kli­mat­sansKli­mat­fak­taKli­mat och mil­jö­rap­por­ter  | Real Cli­ma­te Sci­ence Bjorn Lom­borg | Kli­mat­fo­rum | Kli­ma­tet 2019 i sam­man­fatt­ning | För­e­ning­en för land­skaps­skydd | Sea­borg Technologies

Note­ra: Ovanstå­en­de län­kar inne­hål­ler fak­ta angå­en­de såväl mil­jö som kli­mat. När det gäl­ler kli­mat­fupp­värm­ning finns i prin­cip ett så kal­lat kon­sen­sus om att män­ni­skan på något litet sätt påver­kar kli­ma­tet. Det är kanske  inte den intres­san­tas­te frå­gan. Den är väl istäl­let huruvi­da det är kata­stro­falt eller om det  finns för­de­lar med even­tu­ell uppvärmning/ökning av  kol­di­ox­id­halt. Trots allt är nog and­ra mänsk­li­ga pro­blem betyd­ligt vik­ti­ga­re att foku­se­ra på; krig, fat­tig­dom, för­tryck, rasism, för­ore­ning­ar av skog, sjö och hav m. m.

World’s top cli­ma­te sci­en­tists con­fess: Glo­bal war­ming is just QUARTER http://dailym.ai/1drB0rd via @MailOnline

⚡️Kärn­ful­la nyhe­ter v.1⚡️
▪️Kina byg­ger Gen-IV – Geely inve­ste­rar i kärnkraft
▪️Så byggs gam­la kol­kraft­verk om till kärnkraftverk
▪️Power­Mag om fram­ti­den för små, modu­lä­ra reaktorer

✔️http://blog.karnfull.se

PS. Stöt­ta fram­ti­dens #kärn­kraft med el från http://karnfull.se

FN:s kli­ma­t­ex­pert vill se fler betan­de kött­djur https://www.landlantbruk.se/lantbruk/fns-klimatexpert-vill-se-fler-betande-kottdjur/ via @LandLantbruk

Här är fram­ti­dens ener­gikäl­la! THORIUM 232 – From Histo­ry to Reactor [2019] https://youtu.be/biToH42YZZ4 via @YouTube

Cold waves kil­led more indi­ans than heat waves sin­ce 1980 imd https://www.downtoearth.org.in/news/cold-waves-killed-more-indians-than-heat-waves-since-1980-imd-68606

Vind­kraft­verk kol­lap­sa­de norr om Jörn i Skel­l­ef­teå kom­mun – http://DN.SE https://www.dn.se/sverige/230-meter-hogt-vindkraftverk-kollapsade-i-skelleftea-kommun/

Hur kom­mu­ni­ce­ras forsk­ning om kli­mat­frå­gan? II https://klimatupplysningen.se/hur-kommuniceras-forskning-om-klimatfragan-ii/

Där­för är vind­kraft skad­li­ga för mil­jön https://youtu.be/N7mE0By_1fM via @YouTube

Good News! Zion Lights har hop­pat av Extin­c­tion Rebel­li­on och kärn­kraft byggs ut i Stor­bri­tan­ni­en: https://environmentalprogress.org/big-news/2020/11/13/statement-on-sizewell‑c

Temperatur | Regn | Östra Harg

  ‑12.4 °C 


Neder­börds­mängd från lokal vädersta­tion i Öst­ra Harg.

Försvara naturen – bli medlem i FSL.

För­e­ning­en Svenskt Land­skaps­skydd för­sva­rar mil­jön och de obrut­na horisonterna.

Just nu! Klimatfakta av Staffan Mörner.

Bok om klimatet

En rik­tigt lätt­läst bok som ger över­blick över vik­ti­ga argu­ment i kli­mat­frå­gan. Den kan köpas på Elsa Wid­dings förlag

Vill vi ha vindkraft i Östergötland?

Lad­da hem fol­dern och läs fak­ta om vind­kraft. Se gär­na fil­mer­na, bl. a.  Wind­fall, om vitt­nes­mål av de som drabbas.

Dra i sli­dern och se hur det skul­le kun­na se ut i Öst­ra Harg med en vind­krafts­in­du­stri in på knu­tar­na. Vad skul­le du vil­ja ha? Kom ihåg att Sve­ri­ges elpro­duk­tion redan är 100% fos­sil­fri tack vare kärn- och vat­ten­kraft! Lad­da ner mail­a­dres­ser till poli­ti­ker­na i Öster­göt­land här.