Väder | Miljö

Vinteris på Roxen

Är det soligare i Östra Harg?

Pilo­ter vitt­nar om att det ofta är mind­re moln över Rox­en vid över­flyg­ning. En mulen dag spric­ker gär­na moln­täc­ket upp över Rox­en och “kust­lin­jen”. Ett mikrokli­mat som heta som­mar­da­gar är soli­ga­re och lite sva­la­re än inne i cen­tra­la Lin­kö­ping. Sant eller falskt? Veten­ska­pen kan kanske avgöra.

Skördetid östra Harg

Fakta och verklighet om väder och miljö

På den­na sida föl­jer vi som äger och dri­ver den helt pri­va­ta domä­nen ostraharg.se väder‑, klimat‑, ener­gi- och mil­jö­de­bat­ten med sans, fak­ta och logik. Med påläst grund­kun­skap om jor­dens resur­ser anser vi, åter igen helt pri­vat, att vi för­med­lar en rea­lis­tisk och san­sad bild av väder- och kli­mat­lä­get i Öst­ra Harg och glo­balt. Genom att för­med­la fak­ta i des­sa frå­gor ska­pas en grund för sunt för­nuft och fram­tids­tro. Besök nedan­stå­en­de sidor för faktakoll:

Kli­mat­sansKli­mat­fak­taKli­mat och mil­jö­rap­por­ter  | Real Cli­ma­te Sci­ence Bjorn Lom­borg | Kli­mat­fo­rum | Kli­ma­tet 2019 i sam­man­fatt­ning | För­e­ning­en för land­skaps­skydd | Sea­borg Technologies

Note­ra: Ovanstå­en­de län­kar inne­hål­ler fak­ta angå­en­de såväl mil­jö som kli­mat. När det gäl­ler kli­mat­fupp­värm­ning finns i prin­cip ett så kal­lat kon­sen­sus om att män­ni­skan på något litet sätt påver­kar kli­ma­tet. Det är kanske  inte den intres­san­tas­te frå­gan. Den är väl istäl­let huruvi­da det är kata­stro­falt eller om det  finns för­de­lar med even­tu­ell uppvärmning/ökning av  kol­di­ox­id­halt. Trots allt är nog and­ra mänsk­li­ga pro­blem betyd­ligt vik­ti­ga­re att foku­se­ra på; krig, fat­tig­dom, för­tryck, rasism, för­ore­ning­ar av skog, sjö och hav m. m.

Elpro­blem i som­mar pga kärn­krafts­av­veck­ling­en och vind­kraft. “The tra­di­tio­nal repair sea­son for Sweden’s reactors will be anyt­hing but nor­mal this sum­mer” https://www.bloomberg.com/news/articles/2021–04-22/crunch-time-for-sweden-s-grid-as-nuclear-repairs-set-to-start via @business

Kli­mat och kol­di­ox­id­haltin­te all­tid syn­kro­ni­se­ra­de https://www.forskning.se/2006/02/28/klimat-och-koldioxidhaltinte-alltid-synkroniserade/#

Czech rese­ar­chers deve­lop revo­lu­tio­na­ry nuclear hea­ting plant https://p.dw.com/p/3rTH2?maca=en-Twitter-sharing

Bill Gates’ Ter­ra­Po­wer is buil­ding next-gene­ra­tion nuclear power https://www.cnbc.com/2021/04/08/bill-gates-terrapower-is-building-next-generation-nuclear-power.html

https://www.expressen.se/nyheter/kinesiska-staten-ager-svenska-vindkraftverk/

Kina sto­rä­ga­re av svensk vind­kraft https://www.di.se/nyheter/kinesisk-karnkraftsbjasse-storagare-av-svensk-vindkraft/

Kli­mat­nytt från Grön­kö­ping https://klimatupplysningen.se/klimatnytt-fran-gronkoping‑8/

Zla­tan mot vind­kraft! https://www.expressen.se/sport/fotboll/lokala-konflikten-bakom-zlatans-ovantade-utspel/

🚨2020 Paper: Afri­ca’s futu­re is Green not Brown🚨
The posi­ti­ve impacts of🌱CO₂🌱enrichment on 21st cen­tu­ry Afri­can ter­rest­ri­al bio­mass are more than capab­le of over­po­wering any growth retar­ding impacts of futu­re cli­ma­te, even under the worst-case RCP8.5 scenario. 

2

Temperatur | Regn | Östra Harg

  11.7 °C 


Neder­börds­mängd från lokal vädersta­tion i Öst­ra Harg (fun­ge­rar ej vintertid).

Försvara naturen – bli medlem i FSL.

För­e­ning­en Svenskt Land­skaps­skydd för­sva­rar mil­jön och de obrut­na horisonterna.

Just nu! Klimatfakta av Staffan Mörner.

Bok om klimatet

En rik­tigt lätt­läst bok som ger över­blick över vik­ti­ga argu­ment i kli­mat­frå­gan. Den kan köpas på Elsa Wid­dings förlag

Vill vi ha vindkraft i Östergötland?

Lad­da hem fol­dern och läs fak­ta om vind­kraft. Se gär­na fil­mer­na, bl. a.  Wind­fall, om vitt­nes­mål av de som drabbas.

Vem vill ha vind­kraft? Låt dina loka­la poli­ti­ker få veta din åsikt.

Dra i sli­dern och se hur det skul­le kun­na se ut i Öst­ra Harg med en vind­krafts­in­du­stri in på knu­tar­na. Vad skul­le du vil­ja ha? Kom ihåg att Sve­ri­ges elpro­duk­tion redan är 100% fos­sil­fri tack vare kärn- och vat­ten­kraft! Lad­da ner mail­a­dres­ser till poli­ti­ker­na i Öster­göt­land här.

Before Image After Image

Högs­ta upp­mät­ta tem­pe­ra­tu­ren på jor­den är ca +54°C. Den lägs­ta är nedåt ‑90°C. Glo­ba­la medel­tem­pe­ra­tu­ren vari­e­rar men lig­ger runt +12°C (i Sve­ri­ge lig­ger medel­tem­pe­ra­tu­ren runt 5°C). På y‑axeln är var­je streck 1° och x‑axeln är åren fr o m 1850. Glo­ba­la avvi­kel­sen från 30-års­in­ter­vall ses på den­na kraf­ti­ga­re grå lin­jen. Data är ner­lad­da­de från SMHI.

Man kan fun­de­ra över hur den där kur­van skul­le sett ut om det inte före­kom någon skill­nad i solak­ti­vi­te­ten eller någon kol­di­ox­id­för­änd­ring. Skul­le vi då har ett rakt streck? Det vi ser kanske är vad man får om man spe­lar Beat­les bak­läng­es, ett brus som man kan tol­ka som man vill.” Johan Mon­te­li­us, kom­men­tar Kli­matupp­lys­ning­en.

“Jag hål­ler helt och hål­let med dig, de snab­ba fluk­tu­a­tio­ner­na kan enklast för­kla­ras med ett utbyte av vär­me mel­lan hav och atmo­sfär. Även om UAHs siff­ror är månads­an­pas­sa­de så att de jäm­för NH och SH med sam­ma månad under tidi­ga­re år så behövs det inte myc­ket väder­hän­del­ser för att åstad­kom­ma små för­änd­ring­ar upp eller ner. Men visst finns det många som utlä­ser sto­ra saker ur brus!” Sten Kai­ser, kom­men­tar Kli­matupp­lys­ning­en..