Väder | Miljö

Vinteris på Roxen

Är det soligare i Östra Harg?

Pilo­ter vitt­nar om att det ofta är mind­re moln över Rox­en vid över­flyg­ning. En mulen dag spric­ker gär­na moln­täc­ket upp över Rox­en och “kust­lin­jen”. Ett mikrokli­mat som heta som­mar­da­gar är soli­ga­re och lite sva­la­re än inne i cen­tra­la Lin­kö­ping. Sant eller falskt? Veten­ska­pen kan kanske avgöra.

Skördetid östra Harg

Fakta och verklighet om väder och miljö

På den­na sida föl­jer vi som äger och dri­ver den helt pri­va­ta domä­nen ostraharg.se väder‑, klimat‑, ener­gi- och mil­jö­de­bat­ten med sans, fak­ta och logik. Med påläst grund­kun­skap om jor­dens resur­ser anser vi, åter igen helt pri­vat, att vi för­med­lar en rea­lis­tisk och san­sad bild av väder- och kli­mat­lä­get i Öst­ra Harg och glo­balt. Genom att för­med­la fak­ta i des­sa frå­gor ska­pas en grund för sunt för­nuft och fram­tids­tro. Besök nedan­stå­en­de sidor för faktakoll:

Kli­mat­sansKli­mat­fak­taKli­mat och mil­jö­rap­por­ter  | Real Cli­ma­te Sci­ence Bjorn Lom­borg | Kli­mat­fo­rum | Kli­ma­tet 2019 i sam­man­fatt­ning | För­e­ning­en för land­skaps­skydd | Sea­borg Technologies

Note­ra: Ovanstå­en­de län­kar inne­hål­ler fak­ta angå­en­de såväl mil­jö som kli­mat. När det gäl­ler kli­mat­fupp­värm­ning finns i prin­cip ett så kal­lat kon­sen­sus om att män­ni­skan på något litet sätt påver­kar kli­ma­tet. Det är kanske  inte den intres­san­tas­te frå­gan. Den är väl istäl­let huruvi­da det är kata­stro­falt eller om det  finns för­de­lar med even­tu­ell uppvärmning/ökning av  kol­di­ox­id­halt. Trots allt är nog and­ra mänsk­li­ga pro­blem betyd­ligt vik­ti­ga­re att foku­se­ra på; krig, fat­tig­dom, för­tryck, rasism, för­ore­ning­ar av skog, sjö och hav m. m.

For­mer chi­ef sci­en­tist to Barack Oba­ma ‘dis­may­ed’ by ‘poli­ti­cal deci­sion… https://youtu.be/nor_0MKsmjc via @YouTube

”Mäng­den upp­grävt uran räc­ker i 10 000 år” http://a.msn.com/01/sv-se/AAKA3Qt?ocid=st

I just sub­scri­bed to Michael Shel­len­ber­ger https://michaelshellenberger.substack.com/?utm_medium=web&utm_campaign=pss

Press Rele­a­se: Pol­lu­tion From Tyre Wear 1,000 Times Wor­se Than Exhaust Emis­sions https://www.emissionsanalytics.com/news/pollution-tyre-wear-worse-exhaust-emissions

Vad kos­tar elen egent­li­gen? https://corren.se/asikter/artikel/omojligt-att-reda-ut-vad-elen-egentligen-kostar/rk0owoxl

Moment 22 för ensam­kom­man­de ung­do­mar. https://corren.se/asikter/artikel/moment-22-for-ensamkommande-ungdomar/lyzm5m9j

Frå­ga på @Quora: Var­för påstår så många att vi är inne i en kli­mat­kris när värl­den hela tiden blir en bätt­re och bätt­re plats att leva på? https://sv.quora.com/Varf%C3%B6r‑p%C3%A5st%C3%A5r‑s%C3%A5‑m%C3%A5nga-att-vi-%C3%A4r-inne-i-en-klimatkris‑n%C3%A4r‑v%C3%A4rlden-hela-tiden-blir-en‑b%C3%A4ttre-och‑b%C3%A4ttre-plats-att-leva‑p%C3%A5?ch=99&share=ea96c5ca&srid=uJ6DDe

‘The cli­ma­te move­ment is a reli­gi­on’, by @ShellenbergerMD https://michaelshellenberger.substack.com/p/the-climate-movement-is-a-religion?r=kv22k&utm_campaign=post&utm_medium=email&utm_source=twitter

Om inte vind­kraft är mil­jö­för­stö­ran­de då vet jag inte vad. 198 styc­ken och 350 m höga! Utan­för Arkö! Stop­pa vind­kraf­ten o Öster­göt­land. https://nt.se/nyheter/artikel/lz28971l

Temperatur | Regn | Östra Harg

  17.3 °C 


Neder­börds­mängd från lokal vädersta­tion i Öst­ra Harg (fun­ge­rar ej vintertid).

Försvara naturen – bli medlem i FSL.

För­e­ning­en Svenskt Land­skaps­skydd för­sva­rar mil­jön och de obrut­na horisonterna.

Just nu! Klimatfakta av Staffan Mörner.

Bok om klimatet

En rik­tigt lätt­läst bok som ger över­blick över vik­ti­ga argu­ment i kli­mat­frå­gan. Den kan köpas på Elsa Wid­dings förlag

Vill vi ha vindkraft i Östergötland?

Lad­da hem fol­dern och läs fak­ta om vind­kraft. Se gär­na fil­mer­na, bl. a.  Wind­fall, om vitt­nes­mål av de som drabbas.

Vem vill ha vind­kraft? Låt dina loka­la poli­ti­ker få veta din åsikt.

Dra i sli­dern och se hur det skul­le kun­na se ut i Öst­ra Harg med en vind­krafts­in­du­stri in på knu­tar­na. Vad skul­le du vil­ja ha? Kom ihåg att Sve­ri­ges elpro­duk­tion redan är 100% fos­sil­fri tack vare kärn- och vat­ten­kraft! Lad­da ner mail­a­dres­ser till poli­ti­ker­na i Öster­göt­land här.

Before Image After Image

Högs­ta upp­mät­ta tem­pe­ra­tu­ren på jor­den är ca +54°C. Den lägs­ta är nedåt ‑90°C. Glo­ba­la medel­tem­pe­ra­tu­ren vari­e­rar men lig­ger runt +12°C (i Sve­ri­ge lig­ger medel­tem­pe­ra­tu­ren runt 5°C). På y‑axeln är var­je streck 1° och x‑axeln är åren fr o m 1850. Glo­ba­la avvi­kel­sen från 30-års­in­ter­vall ses på den­na kraf­ti­ga­re grå lin­jen. Data är ner­lad­da­de från SMHI.

Man kan fun­de­ra över hur den där kur­van skul­le sett ut om det inte före­kom någon skill­nad i solak­ti­vi­te­ten eller någon kol­di­ox­id­för­änd­ring. Skul­le vi då har ett rakt streck? Det vi ser kanske är vad man får om man spe­lar Beat­les bak­läng­es, ett brus som man kan tol­ka som man vill.” Johan Mon­te­li­us, kom­men­tar Kli­matupp­lys­ning­en.

“Jag hål­ler helt och hål­let med dig, de snab­ba fluk­tu­a­tio­ner­na kan enklast för­kla­ras med ett utbyte av vär­me mel­lan hav och atmo­sfär. Även om UAHs siff­ror är månads­an­pas­sa­de så att de jäm­för NH och SH med sam­ma månad under tidi­ga­re år så behövs det inte myc­ket väder­hän­del­ser för att åstad­kom­ma små för­änd­ring­ar upp eller ner. Men visst finns det många som utlä­ser sto­ra saker ur brus!” Sten Kai­ser, kom­men­tar Kli­matupp­lys­ning­en..