Djurlivet vid Roxen

Det man inte tän­ker på är det rika djur­li­vet som finns på lands­byg­den helt nära Lin­kö­ping. Vild­svin såklart men även ekor­rar, fasa­ner, älgar, havs­örn, rådjur, rävar, harar och myc­ket, myc­ket mer. Vis­sa besök är års­tids­bund­na, till exem­pel tra­nor­na, gro­dor­na, och svalorna.

Vill man vara rik­tigt nära natu­en ska man klaf­sa ut i Häradskär­ret för när­kon­takt med älgar eller pas­sa gro­dor­nas kor­ta par­nings­pe­ri­od i kärr­mar­ker­na runt Rox­en. Ensta­ka tran­par stan­nar hela som­ma­ren och trum­pe­tar tidgt på morgnarna.

Älgkalv i Östra Harg

Ekor­rar (euro­pe­isk ekor­re) är inte så van­li­ga nume­ra. Ibland dyker de dock upp och kan då vara både oräd­da och närgångna.

Ett besök inne i huset är en trev­lig över­rask­ning som mås­te förevigas.

Men trots allt är ekor­ren en opå­lit­lig gna­ga­re så fågel­hol­kar­na mås­te vara gnagsäkra.

Älgar tras­kar ofta in i träd­går­den. Oge­ne­rat plas­kar de i fisk­dam­men och dric­ker vat­ten. Unga älgar är helt oräd­da och gans­ka när­gång­na och nyfik­na. Det öka­de anta­let skogs­brän­der anses bero på en ovan­ligt stor älg­stam som gil­lar tall och löv men inte gran. Då plan­te­ras det gran i stäl­let som är käns­lig för tor­ka och där­med skogs­brand. Håll nere ägstam­men och sat­sa på bland­skog. Det hål­ler emot even­tu­el­la bränder.

På sen­som­ma­ren drar sva­lor­na in över Öst­ra Harg. Sva­lor lever nära män­ni­skan och byg­ger bon i anslut­ning till, eller till och med inne i bostads­hus, lador och lik­nan­de. De äter insektsä­ta­re som äter ska­de­in­sek­ter och till skill­nad från and­ra små­fåg­lar äter de inte frön, och tar där­för inte spann­mål och för­stör inte skör­dar. Det­ta är någ­ra orsa­ker till var­för sva­lan är omtyckt och har fått en stark ställ­ning inom fle­ra kulturer.

Käl­la: Wikipedia

Vildsvin i Östra Harg

I bör­jan av 80-talet fanns fär­re än 100 fri­le­van­de vild­svin i Sve­ri­ge. Idag lig­ger siff­ran, enligt läns­sty­rel­sen i Öster­göt­land, mel­lan 50 000 och 80 000! Trots att cir­ka 20 000 vild­svin skjuts var­je år så ska­par de pro­blem för lant­bru­kar­na i Östergötland.

Käl­la: Corren

Biodling Östra Harg
Sjömyggor Östra Harg

Bin är bra! Det har vi i Öst­ra Harg. Bin, pre­cis som många and­ra djur och väx­ter, påver­kas nega­tivt av män­ni­skan, till exem­pel urba­ni­se­ring, modernt jord­bruk och mil­jö­gif­ter. Men ock­så av and­ra fak­to­rer, som natur­ligt före­kom­man­de para­si­ter och sjuk­do­mar. Eller kon­kur­rens från and­ra arter. 

Tack och lov är det inte stick­myg­gor utan tof­smyg­gor vil­ka inte är intres­se­ra­de av män­ni­skor. Det kan låta som att en stor fläkt är i gång från skogs­dung­ar­na runt Rox­en ljum­ma som­mar­kväl­lar. Ett svagt dån som kan upp­fat­tas som lite störande.

Tra­nan är en stor lång­bent och lång­hal­sad flyttfågel.

Tra­nor är en åter­kom­man­de gäst i öst­ra Harg. En trev­lig bekant­skap som man ald­rig kan få nog av att stu­de­ra. På hös­ten drar de till Spa­ni­en eller Tunisien.

I Sve­ri­ge har fle­ra för­sök gjorts att anläg­ga så kal­la­de fasanerier.

Men upp­fö­dan­det miss­lyc­ka­des gång på gång. Även för­sök vid Adelsnäs i Öster­göt­land och på Öland att infö­ra fasa­ner miss­lyc­ka­des. Sena­re lyc­ka­des man dock på fle­ra stäl­len, sär­skilt i Skå­ne och Öster­göt­land, med att upp­fö­da fasa­ner och låta dem vis­tas och häc­ka i det fria. En trev­lig och myc­ket ståt­lig fågel som före­kom­mer fli­tigt kring åkrar och äng­ar i Öst­ra Harg.

Fasa­nen låter som en “skräl­lig svår­star­tad bil­mo­tor” tyc­ker vis­sa. Lyss­na själva!

Wiki­pe­dia