Bra boende vid Roxen nära Linköping

 

 

25 juni, 2021

Bostad och boende nära Linköping och Norrköping

  • Bäs­ta väd­ret tack vare läget vid Roxen
  • Pri­vat båt­hamn med hyr­da platser
  • Fin natur med ett rikt natur- och djur­liv
  • Expan­siv bebyg­gel­se (när kom­mer kom­mu­nalt vat­ten och avlopp?)
  • Tom­ter att byg­ga på  (är Öst­ra Harg ett “Ekäng­en light”?)

Östra Harg är beläget ca 15 km nordost om Linköping.

Den lil­la byn är pla­ce­rad på en av de tre uddar­na som stic­ker ut på Rox­ens söd­ra sida; Ekäng­en, Öst­ra Harg och Öst­ra Skruke­by. Land­ska­pet på den söd­ra sidan av Rox­en är odlings­land­ska­pet med dess vida vyer. Från Öst­ra Harg kan man från oli­ka posi­tio­ner se både Lin­kö­pings höga bygg­na­der och Rox­enstran­dens nor­ra skog­be­kläd­da sida.

Vy mot Roxens norra strand.

En stor förkastning skär tvärs över Östergötland ungefär från Motala till Slätbakens norra sida.

Den delar sig vid Rox­en och en för­kast­nings­lin­je går först norr ut och sedan österut till Brå­vi­ken och Kolmår­den. Norr om för­kast­ning­ar­na har lan­det höjts och söder om sjun­kit. Här har många hit­tat bra boen­de och bostad – kva­li­tets­fyllt per­ma­nent- eller som­mar­bo­en­de med bad­plat­ser, pri­vat hamn och natur med goda möj­lig­he­ter till friluftsliv.

Djur­li­vet är inten­sivt med älgar, rävar, ekor­rar, måsar, and­fåg­lar och rov­fåg­lar. På seg­lings­le­den mel­lan Bergs slus­sar och Nors­holm pas­se­rar Kanal­bo­la­gets Juno och Vil­helm Tham regel­bun­det. Som­mar­stu­gor och vil­lor blan­das här vid Rox­ens söd­ra strand nära Lin­kö­ping. Det finns myc­ket spän­nan­de att upp­täc­ka i Öst­ra Harg. Kon­tak­ta Rys­tad Öst­ra Harg Hem­bygds­för­e­ning så berät­tar de mer.

Hällristning Östra Harg

Harg är ett forn­svenskt ord. Kanske med bety­del­sen kult­plats, offe­ral­ta­re, men ock­så i en all­män­na­re bety­del­se av sten eller sten­hög (hörg och härg). På forn­väst­nor­dis­ka skrivs det hǫr­gr, på modern isländs­ka hör­gur och på forn­dans­ka hørg. Harg kan stå ensamt eller som del i ort­nam­net, till exem­pel Väst­ra och Öst­ra Harg.

Forn­svens­kans ”bry­ta ner har­gar” tyder på riv­ning av av sten­kon­struk­tio­ner. Till exem­pel från Olav Trygg­va­sons saga: ”då lät kung Olav bry­ta ner och brän­na [brjo­ta ok bren­na] hov och harg [hof ok hǫrg]”. Besök gär­na offer­ste­nen på höj­den utan­för kyr­kan. Där ser man Rox­en åt två håll.

Badstrand Östra Harg

Till skill­nad från Svar­tå­myn­ning­en på väst­ra sidan av Rox­en är våt­mar­ker­na i Öst­ra Harg och Häradskär­ret inte utsat­ta för tra­fik­bul­ler. Här finns hög kva­li­tet i rofylld­he­ten. Det som skul­le behö­vas i Häradskär­ret är betan­de kre­a­tur för att hål­la våt­mar­ken vid liv.

Här bor­de finns goda för­ut­sätt­ning­ar att utveck­la spän­nan­de före­tag­sam­het inom besöksnä­ring­en. Var­för inte en cykel­led och fågel­torn på vallarna?

Roxen fylls på från Motala Ström, Svartån och Stångån.

Rox­en är bara cir­ka 8 meter på dju­pas­te stäl­let . Ytan är 94,9 kvadrat­kilo­me­ter och lig­ger 33 meter över havet. En stor mängd fiskar­ter finns här, bland annat abbor­re, björk­na, brax­en och gärs.

Sjöns grund­het gör att vågor­na på Rox­en blir extremt kor­ta och höga, krab­ba, och svå­ra att han­te­ra. Även myc­ket erfar­na seg­la­re har fått erfa­ra det­ta vid blå­sigt väder. Grund­stöt­ning­ar före­kom­mer. På grund av de flac­ka omgiv­ning­ar­na kan vin­dar­na få fart.

Kajaktur på Roxen

Fisk- och vat­ten­vårds­pro­gram­met Räd­da Rox­en (RR)  leds av Rox­ens Fis­ke­vårds­om­rå­des­för­e­ning (RF). I sam­ar­be­te med loka­la orga­ni­sa­tio­ner för­val­tar för­e­ning­en Rox­en med syf­tet att bli en av Sve­ri­ges mest attrak­ti­va sjö­ar för fis­ke, fri­lufts­liv och rekre­a­tion. Rox­en Runt är ett åter­kom­man­de cyke­le­vent för entu­si­as­ter på hoj.

Bad Roxen
Roxen runt