Väder | Miljö

Vinteris på Roxen

Är det soligare i Östra Harg?

Pilo­ter vitt­nar om att det ofta är mind­re moln över Rox­en vid över­flyg­ning. En mulen dag spric­ker gär­na moln­täc­ket upp över Rox­en och “kust­lin­jen”. Ett mikrokli­mat som heta som­mar­da­gar är soli­ga­re och lite sva­la­re än inne i cen­tra­la Lin­kö­ping. Sant eller falskt? Veten­ska­pen kan kanske avgöra.

Skördetid östra Harg

Fakta och verklighet om väder och miljö

På den­na sida föl­jer vi som äger och dri­ver den helt pri­va­ta domä­nen ostraharg.se väder‑, klimat‑, ener­gi- och mil­jö­de­bat­ten med sans, fak­ta och logik. Med påläst grund­kun­skap om jor­dens resur­ser anser vi, åter igen helt pri­vat, att vi för­med­lar en rea­lis­tisk och san­sad bild av väder- och kli­mat­lä­get i Öst­ra Harg och glo­balt. Genom att för­med­la fak­ta i des­sa frå­gor ska­pas en grund för sunt för­nuft och fram­tids­tro. Besök nedan­stå­en­de sidor för faktakoll:

Kli­mat­sansKli­mat­fak­taKli­mat och mil­jö­rap­por­ter  | Real Cli­ma­te Sci­ence Bjorn Lom­borg | Kli­mat­fo­rum | Kli­ma­tet 2019 i sam­man­fatt­ning | För­e­ning­en för land­skaps­skydd | Sea­borg Technologies

Note­ra: Ovanstå­en­de län­kar inne­hål­ler fak­ta angå­en­de såväl mil­jö som kli­mat. När det gäl­ler kli­mat­fupp­värm­ning finns i prin­cip ett så kal­lat kon­sen­sus om att män­ni­skan på något litet sätt påver­kar kli­ma­tet. Det är kanske  inte den intres­san­tas­te frå­gan. Den är väl istäl­let huruvi­da det är kata­stro­falt eller om det  finns för­de­lar med even­tu­ell uppvärmning/ökning av  kol­di­ox­id­halt. Trots allt är nog and­ra mänsk­li­ga pro­blem betyd­ligt vik­ti­ga­re att foku­se­ra på; krig, fat­tig­dom, för­tryck, rasism, för­ore­ning­ar av skog, sjö och hav m. m.

U.N. cli­ma­te panel con­fronts implau­sib­ly hot forecasts of futu­re war­ming https://www.sciencemag.org/news/2021/07/un-climate-panel-confronts-implausibly-hot-forecasts-future-warming

IPCC-fors­kar­na erkän­ner att deras model­ler visar för hög upp­värm­ning https://klimatupplysningen.se/ipcc-forskarna-erkanner-att-deras-modeller-visar-for-hog-uppvarmning/

https://www.expressen.se/nyheter/filmerna-avslojar-talibanernas-nya-brutala-skrackvalde/

En bok om Sve­ri­ges främ­lings­fi­ent­li­ga myn­dig­he­ter. https://www.expressen.se/kultur/bocker/darfor-har-flyktingarna-borjat-fly-fran-sverige/

Vind­pro­du­ce­rad el är en åter­vänds­gränd https://klimatupplysningen.se/vindproducerad-el-ar-en-atervandsgrand/

Éoli­en­nes: du rêve aux réa­li­tés [le film] https://youtu.be/Vf9EbpzDvoY via @YouTube

Fana­ti­ker­na för­stör­de Sve­ri­ges elför­sörj­ning https://timbro.se/smedjan/fanatikerna-forstorde-sveriges-elforsorjning/

Miha­ma nuclear power plant goes back onli­ne | NHK WORLD-JAPAN News https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20210623_12/

Rekord­stort stöd för ny kärn­kraft https://www.svd.se/rekordstort-stod-for-ny-karnkraft via @SvD

Vem vill ha vind­kraft? Låt dina loka­la poli­ti­ker få veta din åsikt.

Dra i sli­dern och se hur det skul­le kun­na se ut i Öst­ra Harg med en vind­krafts­in­du­stri in på knu­tar­na. Vad skul­le du vil­ja ha? Kom ihåg att Sve­ri­ges elpro­duk­tion redan är 100% fos­sil­fri tack vare kärn- och vat­ten­kraft! Lad­da ner mail­a­dres­ser till poli­ti­ker­na i Öster­göt­land här.

Before Image After Image

Högs­ta upp­mät­ta tem­pe­ra­tu­ren på jor­den är ca +54°C. Den lägs­ta är nedåt ‑90°C. Glo­ba­la medel­tem­pe­ra­tu­ren vari­e­rar men lig­ger runt +12°C (i Sve­ri­ge lig­ger medel­tem­pe­ra­tu­ren runt 5°C). På y‑axeln är var­je streck 1° och x‑axeln är åren fr o m 1850. Glo­ba­la avvi­kel­sen från 30-års­in­ter­vall ses på den­na kraf­ti­ga­re grå lin­jen. Data är ner­lad­da­de från SMHI.

Man kan fun­de­ra över hur den där kur­van skul­le sett ut om det inte före­kom någon skill­nad i solak­ti­vi­te­ten eller någon kol­di­ox­id­för­änd­ring. Skul­le vi då har ett rakt streck? Det vi ser kanske är vad man får om man spe­lar Beat­les bak­läng­es, ett brus som man kan tol­ka som man vill.” Johan Mon­te­li­us, kom­men­tar Kli­matupp­lys­ning­en.

“Jag hål­ler helt och hål­let med dig, de snab­ba fluk­tu­a­tio­ner­na kan enklast för­kla­ras med ett utbyte av vär­me mel­lan hav och atmo­sfär. Även om UAHs siff­ror är månads­an­pas­sa­de så att de jäm­för NH och SH med sam­ma månad under tidi­ga­re år så behövs det inte myc­ket väder­hän­del­ser för att åstad­kom­ma små för­änd­ring­ar upp eller ner. Men visst finns det många som utlä­ser sto­ra saker ur brus!” Sten Kai­ser, kom­men­tar Kli­matupp­lys­ning­en..